Alteplase

Tobramycin sulfat
vitamin A

MOST COMMENTED

Đẳng trương và đẳng thấm áp

Màng tế bào máu không phải là một màng bán thấm tuyệt đối. Vì vậy, không chỉ có các phân tử nước, mà cả...

Cồn thuốc

HOT NEWS