Một số công thức thuốc tiêm

0
6025
  1. Alteplase, thuốc tiêm bột đông khô đóng lọ có 3 hàm lượng (Genentech):

    Alteplase

Alteplase 20 mg 50 mg 100 mg
L-Arginin 0,7 g 1,7 g 3,5 g
Acid phosphoric 0.2 g 0,5 g lg
Polysorbat 80 <1,6 mg <4 mg <11 mg

 

Thuốc được pha với dung dịch tiêm natri clorid 0,9% hoặc glucose 5% theo tỷ lệ 1 mg/ ml và tiêm truyền ngay sau khi pha.

  1. Amikacin 50 mg/ ml, lọ 2 ml (Elkins – Sinn, ƯSP 24):

Amikacin sulfat                    100 mg

Natri bisulílt                         0,13%

Natri citrat                                 0,5%

Acid sulfuric vừa đủ điều chỉnh pH = 3,5 – 5,5 (tốt nhất là 4,5)

Nước cất pha tiêm vđ. 2 ml

3.   Calcitriol, ống tiêm 1 ml (Abbott):

Calcitriol 1 hoặc 2 mg
Polysorbat 20 4 mg
Natri clorid 1,5 mg
Natri ascorbat 10 mg
Dinatri phosphat khan 7,6 mg
Mononatri phosphat ,1H20 1,8 mg
Dinatri edetat .2 H20 1,1 mg
Nước cất pha tiêm vđ. 1 ml

 

4.Thuốc tiêm tĩnh mạch, đẳng trương, có pH = 6,5 – 8,0

 

Digoxin                                                  0,50 mg

Propylen glycol                                         40%

Ethanol                                                       10 %

Natri phosphat                                          0,17%

Acid citric                                                   0,08%

Nước cất pha tiêm vđ.                              2 ml

Dung dịch có pH = 6,8 – 7,2.

  1. Ergonovin maleat, ống tiêm 1 ml (Lilly):

Ergonovin maleat                                      0,2 mg

Ethyl lactat                                                    0,1%

Acid lactic                                                      0,1%

Phenol                                                          0,25%

Nước cất pha tiêm vđ.                                   lml

Thuốc tiêm có pH = 2,7 – 3,5.

6. Etoposid, đóng lọ 5; 7,5; 25 và 50 ml, mỗi ml có chứa (Bristol – Myers Squibb):

20 mg 650 mg 30,5% (v/v) 80 mg 30 mg 2 mg 1 ml

Etoposid

Polyethylen glycol 300 Alcol ethylic Polysorbat 80 Alcol benzylic Acid citric

Nước cất pha tiêm vđ.

Thuốc tiêm có pH = 3 – 4.

7. Prednisolon natri phosphat, lọ 2 ml hoặc 5 ml (Merck):

Prednisolon natri phosphat 20 mg
Niacinamid 25 mg
Dinatri edetat 0,5 mg
Natri bisulíit 1 mg
Phenol 5 mg
Hydroxyd để điều chỉnh pH = 7 – 8
Nước cất pha tiêm vđ. 1 ml

Thiamin hydroclorid                                    100 mg

Natri íòrmadehyd sulíoxylat                           1 mg

Chlorobutanol                                                 3,5 mg

Natri hydroxyd để điểu chỉnh pH = 2,5 – 4,5 Nước cất pha tiêm vđ.

8.Tobramycin sulfat, 40 mg/ml, lọ 2 ml (Lilly, Abbott):

Tobramycin sulfat tương đương với 80 mg tobramycin base

Phenol                                                       10 mg

Natri bisulíĩt                                             6,4 mg

Dinatri edetat                                           0,2 mg

Natri hydroxyd hoặc acid sulíuric để điều chỉnh pH = 3 – 6,5

Nước cất pha tiêm vđ.                            2 ml

Tobramycin sulfat

9.Vitamin A (Astra)

Vitamin A (retinol palmitat) 50. 000 ƯI
Polysorbat 80 12%
Clorobutanol 0,5%
Acid citric 0,1%
Butylhydroxyanisol 0,03%
Butylhydroxytoluen 0,03%
Natri hydroxyd để điều chỉnh pH = 6,5- 7,1
Nước cất pha tiêm vđ. 2 ml

vitamin A

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here