Một số công thức thuốc tiêm

  1. Contents

    Alteplase, thuốc tiêm bột đông khô đóng lọ có 3 hàm lượng (Genentech):

    Alteplase

Alteplase 20 mg 50 mg 100 mg
L-Arginin 0,7 g 1,7 g 3,5 g
Acid phosphoric 0.2 g 0,5 g lg
Polysorbat 80 <1,6 mg <4 mg <11 mg

 

Thuốc được pha với dung dịch tiêm natri clorid 0,9% hoặc glucose 5% theo tỷ lệ 1 mg/ ml và tiêm truyền ngay sau khi pha.

  1. Amikacin 50 mg/ ml, lọ 2 ml (Elkins – Sinn, ƯSP 24):

Amikacin sulfat                    100 mg

Natri bisulílt                         0,13%

Natri citrat                                 0,5%

Acid sulfuric vừa đủ điều chỉnh pH = 3,5 – 5,5 (tốt nhất là 4,5)

Nước cất pha tiêm vđ. 2 ml

3.   Calcitriol, ống tiêm 1 ml (Abbott):

Calcitriol 1 hoặc 2 mg
Polysorbat 20 4 mg
Natri clorid 1,5 mg
Natri ascorbat 10 mg
Dinatri phosphat khan 7,6 mg
Mononatri phosphat ,1H20 1,8 mg
Dinatri edetat .2 H20 1,1 mg
Nước cất pha tiêm vđ. 1 ml

 

4.Thuốc tiêm tĩnh mạch, đẳng trương, có pH = 6,5 – 8,0

 

Digoxin                                                  0,50 mg

Propylen glycol                                         40%

Ethanol                                                       10 %

Natri phosphat                                          0,17%

Acid citric                                                   0,08%

Nước cất pha tiêm vđ.                              2 ml

Dung dịch có pH = 6,8 – 7,2.

  1. Ergonovin maleat, ống tiêm 1 ml (Lilly):

Ergonovin maleat                                      0,2 mg

Ethyl lactat                                                    0,1%

Acid lactic                                                      0,1%

Phenol                                                          0,25%

Nước cất pha tiêm vđ.                                   lml

Thuốc tiêm có pH = 2,7 – 3,5.

6. Etoposid, đóng lọ 5; 7,5; 25 và 50 ml, mỗi ml có chứa (Bristol – Myers Squibb):

20 mg 650 mg 30,5% (v/v) 80 mg 30 mg 2 mg 1 ml

Etoposid

Polyethylen glycol 300 Alcol ethylic Polysorbat 80 Alcol benzylic Acid citric

Nước cất pha tiêm vđ.

Thuốc tiêm có pH = 3 – 4.

7. Prednisolon natri phosphat, lọ 2 ml hoặc 5 ml (Merck):

Prednisolon natri phosphat 20 mg
Niacinamid 25 mg
Dinatri edetat 0,5 mg
Natri bisulíit 1 mg
Phenol 5 mg
Hydroxyd để điều chỉnh pH = 7 – 8
Nước cất pha tiêm vđ. 1 ml

Thiamin hydroclorid                                    100 mg

Natri íòrmadehyd sulíoxylat                           1 mg

Chlorobutanol                                                 3,5 mg

Natri hydroxyd để điểu chỉnh pH = 2,5 – 4,5 Nước cất pha tiêm vđ.

8.Tobramycin sulfat, 40 mg/ml, lọ 2 ml (Lilly, Abbott):

Tobramycin sulfat tương đương với 80 mg tobramycin base

Phenol                                                       10 mg

Natri bisulíĩt                                             6,4 mg

Dinatri edetat                                           0,2 mg

Natri hydroxyd hoặc acid sulíuric để điều chỉnh pH = 3 – 6,5

Nước cất pha tiêm vđ.                            2 ml

Tobramycin sulfat

9.Vitamin A (Astra)

Vitamin A (retinol palmitat) 50. 000 ƯI
Polysorbat 80 12%
Clorobutanol 0,5%
Acid citric 0,1%
Butylhydroxyanisol 0,03%
Butylhydroxytoluen 0,03%
Natri hydroxyd để điều chỉnh pH = 6,5- 7,1
Nước cất pha tiêm vđ. 2 ml

vitamin A

Giới thiệu Dược sĩ Lưu Anh 398 bài viết
Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu.