Polyethylen_glycol

Ethanol
Glycerin

MOST COMMENTED

Đánh giá hiệu suất chế tạo liposome

Để đánh giá hiệu suất chế tạo liposome, người ta dùng một số cách biểu thị sau: % dược chất gắn vào liposome: Là...

HOT NEWS