Glycerin

Ethanol
Ethanol
Polyethylen glycol

MOST COMMENTED

Yêu cầu chất lượng của các dạng thuốc đặt

Nhìn chung các dạng thuốc đặt phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải có hình thù, kích thước và khối lượng phù hợp...

HOT NEWS