ethanol

Ethanol
Pha ethanol và nước để tạo thành cồn

Bài viết mới