dau_lac

Dầu lạc
mỡ lợn

MOST COMMENTED

Các chất nhũ hóa ổn định

Các polyoxyethylen , glycol:Thường được gọi tắt và viết tắt là P.E.G, hoặc dưới nhiều tên quy ước như macrogol. Là những sản phẩm trùng...

HOT NEWS