Dong_mach_vanh.

Động mạch vành
Chụp động mạch vành cản quang

Bài viết mới