Dung_dich_natri_hydrocarbonat_1,4%

Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch natri lactat

MOST COMMENTED

Phân loại thuốc bột

Có nhiều cách phân loại thuốc bột: 2.1. Dựa vào thành phần: Người ta chia thành 2 loại: •  Thuốc bột đơn (Pulveres simplices): Trong thành...

HOT NEWS