Tobramycin_sulfat

Tobramycin sulfat
vitamin A

MOST COMMENTED

Đánh giá dược liệu bằng phương pháp hóa học, vật lý...

1.Phương pháp hóa học Phần lớn các dược liệu đều có thành phần hoạt chất xác định. Các hoạt chất này có thể cho các...

HOT NEWS