polyme

chất hóa dẻo bởi nhiệt
Chất hóa cứng bởi nhiệt

MOST COMMENTED

Thuộc tính lí hóa của dược chất ảnh hưởng đến sinh...

Độ tan và tốc độ hoà tan Trong cơ thể, muốn được hấp thu thì dược chất phải được hoà tan trong dịch...

HOT NEWS