tiem_bap

Tiêm vào mắt
Thuốc tiêm
Tiêm tĩnh mạch

MOST COMMENTED

Sinh khả dụng in vitro

SKD in vitro đánh giá quá trình giải phóng, hoà tan được chất từ dạng thuốc. Test đầu tiên đánh giá bước giải phóng dược...

HOT NEWS