do_tan_cua_chat_khi_trong_nuoc

Độ tan của chất khí trong chất lỏng
độ tan của chất rắn trong chất lỏng

MOST COMMENTED

Phân loại và tính chất của gôm và chất nhầy

1.Phân loại Người ta có thể chia gôm và chất nhầy thành 3 nhóm theo cấu tạo hóa học. Nhóm trung tính: Nhóm này về mặt...

HOT NEWS