khuech_tan_noi

Khuếch tán nội
Khuếch tán các chất từ bề mặt dược liệu

MOST COMMENTED

Các giai đoạn sau khi chiết xuất

Ép bã Sau khi rút dịch chiết, trong dược liệu vẫn còn một lượng dịch chiết đáng kể nén để thu được toàn bộ...

HOT NEWS