Dung_dich_glucose_5%

Saccharose  
Saccharose  

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH môi trường phân tán...

Thông thường nhiệt độ thay đổi có ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng nhũ tương Làm thay đổi sức căng bề mặt phân cách...

HOT NEWS